اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم …

[ad_1]

اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم …

نم‌پذیری و برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی برای بعضی کاربردها، به عنوان عوامل محدود کننده در بکارگیری این گونه فیلم‌ها و پوشش‌های زیست تخریب پذیر به شمار می‌روند. با توجه به ‌این‌برای اینکه به نظر می‌رسد پارامترهای فرآیند انحلال، بر ساختار و ویژگی‌های فیلم سلولزی اثر قابل توجهی داشته باشند، در این مطالعه به بررسی اثر زمان انحلال بر نم‌پذیری و تعدادی از ویژگی‌های مهم فیلم سلولزی پرداخته شد.

بدین منظور لینتر پنبه در زمان‌های مختلف انحلال در مایع یونی 1- بوتیل-3- متیل ایمیدازولیوم کلراید به مدت 1، 3 و 5 ساعت مورد انحلال قرار گرفت و پس از شستشو با آب مقطر به عنوان حلال جایگزین، فیلم‌های سلولزی بر روی پتری دیش تشکیل و در آون در دمای 60 درجه سانتیگراد خشک گردید. برای بررسی امکان اثر گذاری زمان انحلال بر ساختار شیمیایی و فیزیکی فیلم‌های حاصله، از طیف سنجی مادون قرمز و پراش اشعه ایکس استفاده شد. هم‌چنین ویژگی‌های مکانیکی، مانند مقاومت کششی، مدول الاستیسیته کششی، تغییر طول در نقطه شکست و خواص فیزیکی، نظیر جذب رطوبت و نیز زاویه تماس قطره آب مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیز طیف سنجی مادون قرمز مشخص نمود برای اینکه در اثر رشد زمان انحلال، تغییری در ساختار شیمیایی فیلم سلولزی مشاهده نشده است. اما تحلیل نمودار پراش اشعه ایکس، نشان دهنده رشد جزیی درصد بلورینگی در اثر رشد مدت زمان انحلال بود. بعلاوه مشخص گردید برای اینکه درجه بسپارش زنجیره سلولزی، مقاومت به کشش و تغییر طول در نقطه شکست با رشد زمان انحلال کاهش می‌یابد؛ در حالی برای اینکه مدول الاستیسیته کششی تغییرات قابل توجهی نداشته است. بیشترین نرخ جذب رطوبت در فیلم‌های سلولزی در ابتدای دیاگرام جذب حاصل گردید و نیز رشد زمان انحلال موجب رشد زاویه تماس قطره آب در لحظه برخورد شد.

[ad_2]

Source link
صنایع چوب و خلاقیت و هنر سرزمین من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *